گلچین تصاوی اردوی مشهد مقدس ۹۵ – قسمت سوم

[quote]مجموعه طلیعه داران ظهور مجری طرح های تربیتی بچه های بهشت و انصار المهدی (عج) و شهید بهشتی  در شهر اهواز که شامل چهار مسجد (حجازی ، بلال ، ولیعصر (عج) و آیت الله اشرفی اصفهانی) به همراه موسسه رضوان معرفت که ویژه دختران مدارس دخترانه شهر اهواز می باشد  در اویل شهریور ماه ۹۵ با جمعیتی بالغ بر ۱۹۰ نفر به اردوی زیارتی و تربیتی مشهد مقدس رهسپار شد . در ادامه با قسمت سوم گلچینی از تصاویر اردوی مشهد مقدس سال ۹۵ با ما همراه باشید.  [/quote]

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/001.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/002.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/003.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/004.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/002.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/006.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/007.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/008.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/009.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/0010.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/0011.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/0012.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/0013.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/0014.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/0015.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/goolchin-tafrihat/0016.jpg”] گلچین تصاویر اردوی مشهد مقدس -قسمت سوم [/image_items]
[/image_slider]