مراسم دعای عرفه مصلی امام خمینی اهواز

گزارش تصویری برگزاری مراسم دعای عرفه مصلای امام حمینی اهواز