بایگانی برچسب برای: گرد و غبار

 پسابحرانِ گرد و خاک خوزستان | داوود مدرسیان

موجی به وسیله تلگرام و واتساپ، پِت پِتی کرد و خاموش گشت/تخلیه …