نوشته‌ها

شامگاه مسجد حجازی

شامگاه نظامی طرح بچه های بهشت مسجد حجازی

در راستای آموزش انظباط و منظم تر شدن بچه ها و آشنائی آنها با گوشه ای از اطلاعات نظامی و برگزاری جلسه ی هماهنگی بین تمام اعضای طرح بچه های بهشت ، برنامه ای تحت عنوان شامگاه نظامی برگزار شد که تصاویر اولین جلسه این برنامه ی پرشور را در ادامه می بینید .

لازم به ذکر است این برنامه ویژه ی اعضای طرح بچه های بهشت مسجد حجازی برگزار گردیده .

شامگاه نظامی طرح بچه های بهشت مسجد حجازی

[subscribe2]