نوشته‌ها

تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی

[quote]گروه جهادی شهید موسی اسکندری مسجد حجازی در نورز امسال تصمیم گرفت که از تعطیلات خود به نحو دیگری استفاده کند. اعضای این گروه جهادی که تقریباً ۳۰ نفر هستند تعطیلات خود را با بچه‌های محروم روستای سر تنگ یکی از روستاهای توابع اندیکا تقسیم کنند. حاصل این حرکت ساخت یک مدرسه دو کلاسه برای ۵۰ دانش‌آموز این روستا باصفا و ساده اما محروم بود . در ادامه با تصاویری از این حرکت جهادی با ما همراه باشید.[/quote]

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/01.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/02.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/03.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/04.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/05.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/06.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/07.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/08.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/09.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/010.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/011.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/012.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/013.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/014.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/015.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/ordo-jahadi-noroz-95/016.jpg”]تصاویر اردوی جهادی مسجد حجازی [/image_items]
[/image_slider]