بایگانی برچسب برای: تقیدر از کار فرهنگی خواهران اهواز

تقدیر از مبلغان خواهر

از مبلغینی که در طرح رضوان حضور و فعالیت داشتند با حضور رئیس اداره ارشاد…