نوشته‌ها

تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-01.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-02.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-03.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-04.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-05.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-06.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-07.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-08.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-09.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-010.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-011.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-012.png” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-012.png”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-013.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-014.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-015.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-016.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-017.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-017.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-018.png” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-018.png”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-019.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-019.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-020.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-020.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-021.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-021.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-022.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-022.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-023.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-023.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-024.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-024.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-025.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-025.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-026.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-026.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-027.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-027.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-028.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-028.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-029.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-029.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[/image_slider]