بایگانی برچسب برای: بررسی کتب شهید مطهری

برگزاری مرحله دوم دوره تربیت مدرس (بینش مطهر)

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور دومین دوره تربیت مدرس "…