گزارش خبری اخبار جوانه شبکه دو سیما از دبستان دخترانه بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ صبح روز چهار شنبه 26 اردیبهشت  ماه 97 خبرنگار بخش خبری اخبار جوانه شبکه دو سیما جهت تهیه گزارش خبری از پایان یک سال تحصیلی در مدارس در دبستان و پیش دبستان پسرانه تخصصی حفظ قرآن بهشت صابرین حضور داشت.