گزارش تصویری مراسم گرامیداشت شهید مصطفی رشید پور

[quote]کانون فرهنگی مسجد حجازی جهت گرامیداشت اولین شهید مدافع حرم این مسجد حاج مصطفی رشیدپور (یادگار ۸ سال دفاع مقدس) و همچینن برادر شیهدش سردار احمد رشیدپور مراسم پر فیض دعای کمیل برگزار نمود.[/quote]

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/09.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/010.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/011.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/018.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/018.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/05.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/06.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/07.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/08.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/01.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/02.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/03.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/012.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/013.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/14.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/14.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/015.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/016.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/017.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/017.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/04.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/019.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/019.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/020.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/020.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/021.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/021.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/022.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/022.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/023.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/023.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/024.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/024.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/025.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/golchin-gramidashte-rashidpor/025.jpg”] گلچین مراسم گرامیداشت شهید رشید پور [/image_items]

[/image_slider]