گزارش تصویری هشتمین جلسه از دوره بینش مطهر

سه شنبه مورخ 3 اسفند ماه هشتمین جلسه از دوره بینش مطهر در استان خوزستان برگزار شد. در این جلسه کتاب ” عقل و علم ” برای افراد شرکت کننده در دوره تدریس شد. که در آن به جایگاه عقلانیت و علم در دین داری و رابطه عقل و علم اشاره و به پرسش های در این زمینه پاسخ داده شد. برخی از پرسش های که در این کتاب به آن پاسخ داده شد می توان بهسوالاتی هم چون؛ آیا کسی که عالم است، عاقل هم است ؟ آیا عاقل بهشتی است ، یا عالم؟ محوریت دین بر عقل می چرخدیا بر علم ؟ و… اشاره کرد.

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/01.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/02.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/03.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/04.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/05.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/06.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/07.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[/image_slider]

 

مشاهده متن کامل خبر