نرم افزار زندگی خود را اصلاح کنیم

[quote]مجموعه ی عکس نوشته ها ی ، نرم افزار زندگی خود را اصلاح کنیم شامل هشت عکس نوشته با عناوین چقدر به قانون احترام می گذاریم ، چرافرهنگ کار جمعی ما ضعیف است  و چند عنوان دیگر که با رعایت هرکدام از آنها تأثیر به سزایی می گذارد که توسط سایت نوجوان زیر مجموعه سایت khamenei.ir تهیه و تنطیم شده است . [/quote]

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/01.jpg”]اصلاح نرم افزار زندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/02.jpg”]اصلاح نرم افزار زندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/03.jpg”]اصلاح نرم افزار زندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/04.jpg”]اصلاح نرم افزار زندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/05.jpg”]اصلاح نرم افزار زندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/06.jpg”]اصلاح نرم افزار زندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/07.jpg”]اصلاح نرم افزار زندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/08.jpg”]اصلاح نرم افزار زندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/motfarghe/eslah-narmafzar-zendgi/09.jpg”]اصلاح نرم افزار زندگی [/image_items]
[/image_slider]

 

دانلود به صورت فشرده