مشق بدون اشک

مشق بدون اشک

لیکانتر ولی هانسر،مجید رئیس دانا

رشد

این کتاب در ۱۱ فصل همراه مقدمه مترجم ، مقدمه نویسندگان و نتیجه گیری و ضمائم دارد درفصل اول کتاب ، به این بحث پرداخته می شود که تکلیف درسی حلقه اصلی ارتباط بین خانه و مدرسه و بهترین واسطه است که به وسیله آن والدین می توانند ارتباطی روزانه با تعلیم و تربیت فرزندان را بدست آورده و حفظ نمایند. مخاطب اصلی این کتاب والدین هستند ، اما معلمان و مربیان هم که به عنوان حلقه ای از تعلیم و تربیت فرزندان محسوب می شوند. می توانند از مطالب ارائه شده استفاده کنند . این کتاب نقاط قوت بسیاری در بخش ساختاری و محتوا دارد، از نقاط قوت کتاب می توان به شیوه خاص نگارش کتاب و قلم روان مؤلف هم به عنوان مزیتی دیگر اشاره کرد از لحاظ محتوا ، استفاده از اصول علمی ، داشتن پشتوانه نظری و راهکارهای ارائه شده ، همه فهم بودن ، ساده و روان بودن و در عین حال علمی بودن کتاب ، از ویژگی های آن است ، در واقع ، این کتاب راهنمایی مناسب برای والدین به حساب می آید.

madhghe-bedone-ashk