مسجد بلال/افتتاح سالن ورزش

سالن ورزشی تکواندو و رزم آوران مسجد بلال تا اواسط مرداد ماه افتتاح می گردد.


تصاویر مربوط به آماده سازی سالن ورزش