مذاکره با آمریکا ، آری یا نه

اولین جلسه ی تریبون آزاد با موضوع مذاکره با آمریکا ، آری یا نه؟ در دبیرستان استعدادهای ناب صالحین برگزار شد.

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ، سه شنبه 22 آبان ماه اولین برنامه تریبون آزاد در دبیرستان استعداد های ناب صالحین برگزار شد که در طی این جلسه موافقان و مخالفان مذاکره با آمریکا به بیان دیدگاه ها ونظرات خود پرداختند.

نکته قابل توجه در این برنامه این بود که اکثر موافقان مذاکره با آمریکا از وضع بد اقتصادی به عنوان برهان متقن خود استفاده می کردند در حالی که مخالفان ، سابقه ی بدعهدی آمریکا در مذاکرات با کشورهای مختلف را گوشزد کرده و این سوال را مطرح کردند که وضع بد اقتصادی محصول تحریم های آمریکاست یا بی عرضگی و کاهلی مسئولین داخلی؟