حی علی البکاء که محرم رسیده است

السلام علیک یا ابا عبدالله

فرارسیدن ایام حزن و اندوه آل الله ، تسلیت باد .

حال وقت آن رسیده تا برای امام مظلوم شیعیان زمزمه کنیم و اشک بریزیم و عزاداری کنیم .

و چه بهتر که بدانیم ، هدف در ابتدا نماز حسین(ع) است و بعد عزای حسین ، اول شعور حسین است و بعد شور حسین ، محرم و صفر زمان بالیدن است و نه فقط نالیدن ، عزای حسین آموزه است و نه موزه‌ای برای تماشا ، تمرینی‌ست برای خوب نگریستن و نه فقط گریستن .

پس عزای حسینی را باب دل حسین(ع) برپا کنیم .