جلسه طرح جذب اعضای تربیت سرگروه

دومین جلسه ی طرح جذب ویژه ی اعضای دوره ی تربیت سرگروه برگزار گردید .

این جلسه یکشنبه 12مهرماه 94 در موسسه طلیعه داران ظهور و با موضوع هماهنگی کاری برای آغاز فعالیت در مدارس مربوطه برگزار گردید .

[subscribe2]