برگزاری آزمایشگاه علوم

گزارش تصویری از یک جلسه از درس علوم برای کلاس پایه هشتم در مدر سه استعداد های ناب صالحین

این کلاس با انجام آزمایشات ساده با وسایل معمولی خواص مواد را به دانش آموزان نشان می دهند .

تصاویر /