برنامه ریزی روزانه در ایام امتحانات

امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری دارند، مدت زمان در آنها مهم است. یکی از مشکلاتی که در ایام امتحانات در مساجد بوجود می آید عدم حضور دانش آموز در فعالیت های مسجد است که می توان با یک برنامه ریزی مناسب این مشکل را رفع کرد.

از این رو معاونت پژوهش موسسه طلیعه داران ظهور اقدام به برنامه ریزی یک روز درسی در ایام امتحانات کرده است تا دانش آموزان بتوانند با اهتمام به این برنامه ریزی درسی موفق باشند.

این برنامه درسی برای دو تایم صبح و ظهر قابل استفاده است.

چیزی که مکمل این برنامه است نظارت والدین بر حسن انجام این برنامه می باشد ،لذا «نظارت درسی» نیز به همین جهت طراحی شده است.

 

 برنامه-درسی

دانلود فایل pdf برنامه درسی

1

دانلود فایل pdf نظارت درسی