اولین جلسه شورای دانش آموزی

برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان استعدادهای ناب صالحین

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ،  اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان استعدادهای ناب صالحین دوشنبه 6 آبان ماه برگزار شد. در این جلسه که ساعت 10:30 آغاز شد و حدود 45 دقیقه به طول انجامید ، موضوعات مهمی به شرح ذیل مطرح شد:

انتخاب رییس و دبیر شورا

پس از رای گیری از اعضای شورای دانش آموزی ،دانش آموز احمدی سواری به عنوان رییس این شورا انتخاب شد. همچنین دانش آموز علی تقی زاده به عنوان دبیر شورای دانش آموزی انتخاب شد.

سپس انتصاب مسئولین بخش مختلف به شور گذاشته شد:

از جمله مسئول بسیج دانش آموزی ،  مسئول انجمن اسلامی مدرسه و مسئول انتظامات مدرسه در این جلسه تعیین شدند.

در بخش بعدی مطالبی پیرامون اردوی مشهد بیان شد و چگونگی این سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه ، مدیریت محترم دبیرستان مطالبی پیرامون شورای دانش آموزی و اهمیت این شورای و  و الگوگیری سایر دانش آموزان از رفتارهای ایشان بیان نمودند.

این شورا دو عضو علی البدل دارد که در صورت انصراف هریک از اعضای اصلی شورای دانش آموزی ، جایگزین خواهد شد.