اعزام مبلغان برادر در مدارس دخترانه

ایجاد فضای شاد در قالب سخنرانی و پاسخگویی به شبهات دینی که توسط مبلغان و روحانیون در مدارس اجرا می شود .