صوت|نشست فعالان فرهنگی و مبلغان موسسه رضوان معرفت با استاد ماندگاری