منشور ارتباط مدیران مراکز منتخب با مشتریان طرح آشیانه

مرکز خانواده موفق با تجربه بیش از 6سال خود در برگزاری برنامه های رفاهی فرهنگی ویژه 10000 خانواده ، اینک در حال اجرای طرح بزرگ اجتماعی فرهنگی آشیانه است. از جمله اهداف این طرح افزایش مشتریان و رونق کسب کار شما صاحبان مراکز خدماتی رفاهی است.میزان تخ…