, , , , ,

گزارش تصویری مراسم تشیع پیکر شهید مدافع حرم حمید قنادپور

به گزارش روابط عمومی مجموعه طلیعه داران ظهور؛ صبح روز سه شنبه 26 رمضان با حضور پرشور مردم خون گرم خوزستان مراسم تشییع و وداع با پیکر شهید مدافع حرم حمید قنادپور از درب مسجد حجازی برگزار شد.

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/04.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/05.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/01.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/02.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/03.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/06.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/07.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/08.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/09.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/010.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/011.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/012.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/013.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/014.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/015.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/016.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/017.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/017.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/018.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/018.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/019.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/019.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/020.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/96/ghanadpor/tashigh/020.jpg”]مراسم تشیع پیکر شهید حمید قنادپور[/image_items]
[/image_slider]