گزارش تصویری جلسه شورای دبیران

گزارش تصویری چهارمین جلسه شورای دبیران

در این جلسه که در ششم بهمن ماه برگزار شد، دبیران محترم آموزشگاه نظرات و پیشنهادات خود را برای پیشرفت آموزشگاه بیان کردند.

تصاویر/