گزارش تصویری برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/01.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/02.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/03.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/04.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/05.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/06.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/07.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/08.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/09.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/010.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/dahe-aval-moharam/011.jpg”] مراسم عزاداری دهه اول محرم مسجد حجازی [/image_items]
[/image_slider]