نوع ارزشیابی پایانی مواد درسی پایه ی هفتم و هشتم

بررسی و تأیید در جلسه 283 کمسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 19/8/92 13به استناد مصوبه ی  هشتصدو هشتاد و سومین جلسه ی شورای عالی آموزش وپرورش مورخه 31/4/1392مبنی بر واگذاری اختیار تصویب مقررات موردئ نیاز دوره اول متوسطه به کمسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی کمسیون مقرر می دارد؛ ارزشیابی پایانی دانش آموزان پایه ی هفتم در هریک از نوبت های ارزشیابی صرفاً برای سال تحصیلی 93-92 برابر جدول زیر انجام شود.

 

نوع-ارزشیابی-پایانی-مواد-درسی-پایه-ی-هفتم-و-هشتم

تبصره 1:

5 نمره از ارزشیابی در طول هر نوبت به فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی اختصاص می یابد.معلمان می توانندبخشی از ساعات تدریس خود را در هر درس برای فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی دانش آموزان منظور نمایند.

تبصره 2: در صورتی که دانش آموزدر دروس ردیف های 10؛ 11؛ 12 نمره حدنصاب قبولی را کسب نکندتا 31 مردادماه فرصت داردبا انجام پروژه های پیشنهادی معلم (تحقیقی ، پژوهشی،عملی و…) نسبت جبران ضعیف های خود در درس یا دروس های مربوط اقدام نماید.معلم با بررسی عملکرد دانش آموز در فعالیتهای انجام شده نتیجه ارزشیابی  وی را اعلام نماید.

نمره ارزشیابی تکوینی برابر با تعریف مندرج در آئین نامه ارزشیابی تحصیلی و ارزیابی دوره راهنمایی تحصیلی و مواد مرتبط با آن در دو نوبت ارزشیابی توسط معلم مربوط تعیین می شود.

نوع ارزشیابی پایانی مواد درسی پایه ی هفتم و هشتم/ دانلود فایل