حضور بچه های منتخب مدرسه ابتدایی رازی در مسجد حجازی