فراخوان مقاله نویسی جهت انعکاس در سایت

با توجه به نظرات و پیشنهادات و تحلیل های بسیار دقیق و جذب طلاب و دانشجویان مجموعه طلیعه داران ظهور ، بدینوسیله از همه دوستان دعوت می شود تا نظرات و تحلیل های خود را به صورت مکتوب در زمینه های مختلف تشکیلاتی ، فرهنگی ،تربیتی ،مساجد و هنری در سایت به آدرس taliedaranezohor@gmail.com   ارسال نمایید.

این مقاله ها به نام خود دوستان در سایت انعکاس داده می شود.