سلسه‌همایش تحکیم و تعالی خانواده
ویژه طلاب و روحانیون متاهل مدارس علمیه اهواز