خبرکوتاه| افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان استعداد های ناب صالحین در جشنواره خوارزمی

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ؛آقایان امیر رضا ممبینی و علیرضا عامری از دانش آموزان دبیرستان پسرانه استعدادهای ناب صالحین در جشنواره خوارزمی ناحیه 3 اهواز در بخش پژوهش جشنواره موفق به کسب رتبه برتر شدند.