دوخت لباس فرم مدرسه

به اطلاع می رساند دانش آموزان به همراه اولیای خود روز سه شنبه مورخ 3 شهریور ماه94 از ساعت9 الی 12 فرصت دارند جهت اندازه گیری لباس فرم ، به مدرسه مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است هزینه بیعانه 20/000تومان و بصورت نقدی دریافت می گردد .