دانش آموزان برتر قرآنی مدرسه

دانش آموزان برتر دبیرستان دوره اول استعدادهای ناب صالحین (طلیعه داران ظهور)

در مسابقات قرآن بین مدارس ناحیه ۳ اهواز

daneshamuzane bartar ghorani madrese 94-1