جلسه ی مجمع عمومی مجموعه طلیعه داران ظهور

جلسه ی مجمع عمومی مجموعه طلیعه داران ظهور مورخ پنجشنبه 5شهریور ماه 94 ، ساعت 13 در موسسه طلیعه داران ظهور برگزار خواهد شد .

به گفته معاونت آموزش موسسه طلیعه داران ظهور ، این جلسه با موضوعات گزارش کار یکساله مجموعه و آسیب شناسی تربیتی ستاد برگزار خواهد شد .