جلسه مدیران دبیرستانهای دوره اول

این جلسه ویژه مدیران و مشاورین دبیرستانهای دوره اول اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز و با حضور آقای آرامی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 به مورخ 18آذر ماه در موسسه طلیعه داران ظهور برگزار گردید .