تصاویر و صوت سه شب آخر مراسم نجوای بندگی سال 97

تصاویر شب شانزدهم

 

 

 

صوت شب شانزدهم

قرائن قرآن -برادر مشهدی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab16/najva_bandegi_970310_01.mp3″]

دانلود

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین مالکی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab16/najva_bandegi_970310_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab16/najva_bandegi_970310_03.mp3″]

دانلود

 

دعای کمیل- حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab16/najva_bandegi_970310_04.mp3″]

دانلود

 

روضه اول- حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab16/najva_bandegi_970310_05.mp3″]

دانلود

 

روضه – برادر عباس کربلایی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab16/najva_bandegi_970310_06.mp3″]

دانلود

 

روضه دوم – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab16/najva_bandegi_970310_07.mp3″]

دانلود

 

سینه زنی – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab16/najva_bandegi_970310_08.mp3″]

دانلود

تصاویر شب هفدهم

 

 

صوت شب هفدهم

سخنرانی – حجت الاسلام و المسلمین نعمت تبار

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab17/najva_bandegi_970311_01.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab17/najva_bandegi_970311_02.mp3″]

دانلود

دعای ابو حمزه – حجت الاسلام  والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab17/najva_bandegi_970311_03.mp3″]

دانلود

 

روضه- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط
[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab17/najva_bandegi_970311_04.mp3″]

دانلود

 

تصاویر شب هجدهم

 

 

 

صوت شب هجدهم

 

قرائت قرآن – برادر مشهدی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab18/najva_bandegi_970312_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام و المسلمین نعمت تباز

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab18/najva_bandegi_970312_02.mp3″]

دانلود

 

تقدیر و تشکر – حجت الاسلام و المسلمین

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab18/najva_bandegi_970312_03.mp3″]

دانلود

مناجات – حجت الاسلام  والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab18/najva_bandegi_970312_004.mp3″]

دانلود

دعای ابو حمزه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab18/najva_bandegi_970312_05.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام  والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab18/najva_bandegi_970312_06.mp3″]

دانلود