برگزاری اردوی یک روزه دبستان شهدای رضوان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان