بازدید معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه سه از دبیرستان استعداد ناب صالحین

به گزارش مجموعه طلیعه داران ظهور؛ آقای سعادتی معاونت محترم پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز از کلاس ورزش دبیرستان استعدادهای ناب صالحین در تاریخ چهارشنبه دهم بهمن ماه بازدید کرد.