بازدید علمی از موزه علوم دانشگاه چمران

در راستای بالا بردن سطح کیفی آموزش درس علوم سال هشتم، بعد از هماهنگی به عمل آمده با دانشگاه شهید چمران دانش آموزان سال هشتم دبیرستان استعدادهای ناب صالحین از موزه علوم زمین این دانشگاه بازدید کردند.

در این بازدید دکتر قناد به تشریح وسایل موجود در موزه پرداختند.

گزارش تصویری/

بازدید علمی

بازدید علمی

 

بازدید علمی

بازدید علمی

 

بازدید علمی

بازدید علمی

 

بازدید علمی

بازدید علمی

 

بازدید علمی

بازدید علمی